Hostinec ve Skaličce - stručná historie budovy

První zmínky o dnešní hospodě u Pěničků ve Skaličce, v současnosti patrně nejstarší hospodě v Zábřehu, pochází z druhé poloviny 18. století. Tehdy náležel hostinec k panskému zboží, přičemž si ho do své držby najímali krčmáři. Postupně se na něm vystřídalo několik nájemců. K roku 1760 je zmiňován Karel Winkler a v sedmdesátých letech 18. století pak Jan Smutný. Roku 1781 zase prodal Jan Švéda hospodu Janu Halbigerovi za 330 zlatých rýnských. Od roku 1787 byl držitelem František König, jenž byl toho času vojákem c. k. regimentu. Jeho rod setrval na hostinci až do roku 1870.

Nejstarší zachycení podoby hostince nám přibližuje veduta lenního statku Skaličky z roku 1789. Na ní je kromě samotné hospody zakreslena i stáj pro koně nalézající se v bezprostřední blízkosti a taktéž louka s protékajícím potokem. Další zpodobnění půdorysu hostince nám nabízí indikační skica Stabilního katastru z roku 1835 a tedy z doby držení Františka Königa ml. Tehdy byla ve Skaličce zřízena ještě druhá hospoda, jež však časem zanikla. Taktéž původní stáje pro koně byly v té době přestavěny na panskou kuželnu.

 

        

            Půdorys hostince nám představuje červený větší čtverec                               Hostinec je zaznamenán růžovou barvou uprostřed,          

             stojící při panské cestě, naproti němu přes boční uličku                                     naproti němu přes boční uličku stojí budova   

             se nacházejí stáje pro koně, za nimi se rozprostírá louka                              kuželny nacházející se na místě původních stájí pro

                               přes niž tehdy protékal potok.                                                            koně. V okolí hostince jsou zachyceny domy

                     (Veduta lenního statku Skalička z roku 1789)                                                      jednotlivých obyvatel Skaličky.

                                                                                                                                     (Indikační skica Stabilního katastru z roku 1835)

                                          

Patrně za posledních majitelů panství Skalička hrabat Chorynských v průběhu 19. století přešel hostinec do soukromé držby šenkýře. Tím byl v sedmdesátých letech Petr Strnad. Poté byla roku 1882 udělena hostinská koncese Josefě Lipenské, a sice k nálevu piva a kořalky a na vyvařování pokrmů.

Od roku 1898 se stal hostinec majetkem Emanuela Osladila z Bartoňova, přičemž jeho manželka Marie byla dcerou dřívějšího majitele hospody Petra Strnada. Za působení pana Osladila na hospodě ve Skaličce došlo k přestavbě původní budovy. Taktéž v ní probíhalo mnoho různých kulturních akcí, kupříkladu různé bály, zábavy a koncerty pro skaličské Němce. Ti v Osladilově hostinci pořádali také schůze Místního Odboru Svazu Němců severní Moravy. Ze strany skaličských obyvatel lze navíc vysledovat časté stížnosti na hostinského Emanuela Osladila u tehdejšího starosty obce Josefa Pěničky, a to kvůli překračování povolené otvírací hodiny. Případem se zabýval nejen obecní výbor, ale i okresní úřad v Zábřehu. Konečně byl vyřešen až odchodem Emanuela Osladila ze Skaličky. Dle dostupných informací emigroval i s rodinou do Ameriky.

 

Podoba hostince ve Skaličce kolem roku 1905.

 

V roce 1903 byl hostinec prodán akciovému pivovaru se sladovnou v Litovli za 13 000 Korun. Následujících pět let si ho pronajímal Jan Kadlec, hodinář z Dubicka. Po jeho smrti nakrátko provozovala živnost jeho žena Vilemína Kadlecová. Následně si budovu v roce 1908 zakoupili manželé Petr a Anna Pěničkovi ze Skaličky. Jejich rod drží hostinec až do dnešních dnů. Krom toho si od roku 1929 zřizoval Petr Pěnička po několik následujících let vždy v letním období výčep v lese „Amerika“, a sice na pozemku velkostatku náležejícímu statkáři Cyrilu Knobovi vedle polní cesty vedoucí lesem k Lupěnému. Proti tomuto způsobu občerstvování kolemjdoucích byly tehdy na pana Pěničku vznášeny opakované stížnosti ze stran okolních hostinských, a to zejména z důvodu ušlého zisku.

 

Letní výčep v lese „Amerika“ počátkem třicátých let minulého století. Na snímku zachycen

tehdejší dlouholetý starosta obce Skaličky Emanuel Bank (pátý zprava).